Bayilik Sözleşmesi

ROVA BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ


1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 1)
Sözleşmenin imza tarihinden itibaren BAYİ’ nin kendi adına ve sözleşme hükümlerine göre {company_name}' den satın alacağı ürün ve hizmetlerin satımını oluşturmaktadır. BAYİ, {company_site} adresindeki ürün ve hizmetlerin {company_name} tarafından onaylanan sistem çerçevesinde satılmasının, montajının yapılmasının, teknik destek ve servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesini kabul ve taahhüt eder. Bayi sattığı ürünün faturalandırmasını kendi adına gerçekleştirir.


İşbu sözleşme, bayilik sözleşmesi olup sözleşmenin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir hükmü BAYİ’ ye acentelik, komisyonculuk, tellallık, simsarlık, vekillik veya ortaklık hakkı tanımaz.


MADDE 2)
BAYİ, {company_site} adresindeki ürünleri bulunduğu ilde işbu sözleşme hükümlerine bağlı kalarak satması için yetkilendirilmiştir. Bölgesi dışında veya internetten yapacağı satışlarda {company_name}' in yazılı izni olması zorunludur. {company_name}, bayinin bölgesi içerisinde satış yapma hakkına sahiptir. Bu durumda BAYİ herhangi bir hak veya alacak talep edemez.

MADDE 3)
BAYİ’ nin bulunduğu bölge içerisinde alt bayilikler verme hakkı olmakla birlikte {company_name}' in, BAYİ ve alt bayilikler arasındaki ilişkiden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.


2. TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE UYGULAMANIN DENETLENMESİ

MADDE 4)
BAYİ, Ürünleri {company_name}' ce belirlenmiş ambalaj ve sunuş şekline uygun olarak satmakla yükümlüdür. BAYİ, {company_name}' in yazılı iznini almaksızın Ürün için {company_name}' in unvanını, işletme adını, Marka, logo ve sair tanıtım işaretlerini içeren poşet, kağıt ve sair ambalaj malzemesi bastıramaz ve kullanamaz. {company_name}' in izni ile üretilecek ve kullanılacak bu tür malzemeler {company_name}' in bildireceği esaslar çerçevesinde her türlü gideri BAYİ’ e ait olmak üzere imal edilir ve/veya ettirilir. Bu hüküm, BAYİ' nin işyerleri, depoları içinde ve/veya dışında yer alacak her türlü tanıtım levha ve panoları için de aynen geçerlidir.


MADDE 5)
BAYİ, pazarlama ve sair konularda {company_name} ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi temin etmeyi ve ŞİRKET ile işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6)
Ürünün tanıtımı, reklamları ve satış geliştirme faaliyetleri ŞİRKET tarafından belirlenecek şartlarda yapılır. BAYİ, {company_name}’ in yazılı izni olmadıkça Ürün ile ilgili olarak, yazılı veya sözlü hiç bir tanıtım ve reklam faaliyetinde bulunamaz, kendi adına veya üçüncü kişiler adına reklam, ilan, afiş yayınlayamaz, dağıtamaz, asamaz. {company_name}’ in talebi doğrultusunda, BAYİ, depo ve araçlarının üstüne ŞİRKET tarafından belirlenecek tanıtım işaretlerini koymayı, değiştirmeyi ve kaldırmayı kabul etmiştir.

3. ÜRÜN'ÜN VE MARKASI'NIN KORUNMASI - HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

MADDE 7)
BAYİ, {company_name} in yazılı iznini almaksızın, Ürün'ün Markaları ve sair ŞİRKET tanıtım işaretlerini hiç bir şekilde kullanamaz. BAYİ, Ürün'ün ve {company_name}’ in Marka ve sair tanıtım işaretlerini, üçüncü kişilere kullandıramaz, taklit edemez, aynı veya benzerlerini üretemez/ürettiremez. BAYİ, {company_name}’ in unvanı veya logosunu kendi antetli kağıtlarında veya duyurularında kullanamaz.

MADDE 8)
BAYİ, Markaların şöhretini ve {company_name}’ in ticari itibarını koruyup güçlendirecek tarzda hareket etmek ve {company_name}’ in Markalarına ve ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlardan ve ticari ahlaka uygun olmayan faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 9)
BAYİ, üçüncü kişilerin Ürün'ü ve/veya Markaları ya da {company_name}’ in diğer marka ve sair tanıtım işaretlerini taklit ettiklerini veya diğer bir surette tecavüzde bulunduklarını ya da haksız olarak kullandıklarını öğrendiği takdirde, durumu derhal ROVA BİLİŞİM’ e bildirmek, {company_name}’ in bu konuda vereceği talimata göre hareket etmek ve markaya tecavüzün/haksız rekabetin önlenmesi için gerekli her türlü işbirliği-yardımı yapmakla yükümlüdür.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 10)
Taraflar sözleşmede yer alan tüm hak ve yükümlülüklere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelidirler.

a. BAYİ, {company_name}' i yükümlülük altına sokabilecek ve bağlayacak herhangi bir yetkiye sahip olmadığından {company_name} adına hiçbir surette üçüncü şahıslarla sözlü ya da yazılı akit yapamaz.
b. BAYİ, {company_name}' in kullandığı marka, amblem ve ticari isimleri, bu sözleşme kapsamı dışında {company_name} in yazılı izni olmadan kullanamaz.
c. BAYİ’ nin bulunduğu bölgede reklam yapma yetkisi olup finansman ve reklamlardan doğacak her türlü sorumluluk BAYİ’ ye aittir.
d. BAYİ montaj aşamasında veya montaj sonrasında oluşan hasarlardan {company_name}' i sorumlu tutamaz.
e. {company_name} herhangi bir gerekçe göstermeden bayilik sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.
f. BAYİ, {company_name}' den satın almış olduğu ürünlerde iade hakkı bulunmamaktadır. İade talep etmesi durumunda gelen ve giden kargo ücretini ödemeyi kabul eder.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm maddelerine uyulmak şartıyla tanzim edilip internet üzerinden okunup kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

X
WhatsApp Profesyonel destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp Destek Hattı